Algemene voorwaarden van Like A Person

 

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Like a Person: zorgorganisatie die zich richt op begeleiding en ondersteuning van (jong)volwassenen met autisme. 

Cliënt: persoon ouder dan 18 jaar die een zorgovereenkomst heeft met Like a Person. 

Budgethouder; natuurlijke persoon die met een persoonsgebonden budget zorg inkoopt bij een zorgaanbieder. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Like a Person en een cliënt worden gesloten of reeds zijn gesloten. 

De algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van Like a Person en de cliënt/ budgethouder. 

Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen slechts met instemming van zowel Like a Person als de cliënt worden overgedragen aan derden. 

Bij aanmelding of door de totstandkoming van een overeenkomst aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

Indien Like a Person niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Like a Person in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 3 Bekendmaking algemene voorwaarden 

Like a Person maakt de algemene voorwaarden bekend via de website. 

Op verzoek van de cliënt licht Like a Person de algemene voorwaarden toe. 

 

 Artikel 4 Aanbod en overeenkomst 

Naar aanleiding van een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin de wensen en behoeften van de wederpartij worden besproken, doet Like a Person een aanbod. 

De wederpartij dient binnen een week op het aanbod te reageren. Bij niet reageren door de wederpartij vervalt het aanbod. 

Indien de wederpartij van het aanbod gebruik wil maken, ontvangt deze een Zorgovereenkomst van Like a Person. 

 

Artikel 5 Plaatsing en toegankelijkheid 

Like a Person houdt, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, rekening met individuele wensen van de cliënt. Like a Person behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om hiervan af te wijken indien de belangen van andere cliënten, Like a Person en/of de organisatie zich hiertegen verzetten. 

Like a Person houdt zich te allen tijde het recht voor om de cliënt van toekomstige deelname aan activiteiten uit te sluiten, indien zijn/haar gedrag of (medische) problematiek hiertoe aanleiding geeft. Dit is uitsluitend ter beoordeling aan Like a Person. 

Indien de cliënt tijdens een activiteit bij Like a Person ontoelaatbaar en/of agressief gedrag vertoont, dient de cliënt meteen te vertrekken dan wel vertrekt per Like a Person direct. In dat geval bestaat er geen recht op teruggave van betaalde bijdragen of vergoeding van door de cliënt gemaakte kosten.  

Like a Person behoudt zich tevens het recht voor om de cliënt te weigeren voor de duur van een periode dat de cliënt door ziekte of anderszins een gezondheidsrisico vormt. 

 

Artikel 6 Privacy 

Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Like a Person moet toestemming krijgen: 

  • Als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de cliënt als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren; 

  • Als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie; 

Like a Person legt zorginhoudelijke gegevens over de budgethouder vast. Deze gegevens blijven gedurende de wettelijke bewaartermijn ter beschikking van zowel de Like a Person als de budgethouder. De budgethouder biedt hiertoe de Like a Person op diens verzoek de mogelijkheid een kopie van deze gegevens te maken. 

Bij beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens vernietigd. Indien de overeenkomst zorg betreft, worden de gegevens 20 jaar bewaard conform archiefwetgeving.  

Like a Person verstrekt zonder toestemming van cliënt geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting. 

Ter bescherming van uw privacy hanteert Like a Person een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt onderneem uw recht op inzage in en geheimhouding van uw gegevens. Wij verwachten van u eveneens dat u zorgvuldig omgaat met de privacy van Like a Person. 

Het beheren en administreren van cliëntgegevens geschiedt in overleg en op verzoek van (potentiële) cliënt of diens vertegenwoordiger. Cliënt of diens vertegenwoordiger wordt tijdig geïnformeerd over de werkwijze. Het gaat hierbij om inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, afscherming, vernietiging en het verkrijgen van een afschrift. De cliënt en diens vertegenwoordiger heeft te allen tijde de mogelijkheid om inzage te hebben in zijn/haar cliëntgegevens. 

 

Artikel 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen Like a Person en cliënt wordt steeds aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

De overeenkomst kan schriftelijk, met onderbouwing, door de cliënt worden opgezegd met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de dag waarop Like a Person de opzegging ontvangt. 

Like a Person is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. 

 

Artikel 8 Opschorting 

Like a Person is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien: 

  • Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

  • Like a Person, na het sluiten van de overeenkomst, kennis heeft genomen van omstandigheden die goede gronden geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk kan/zal nakomen. De opschorting is dan slechts gerechtvaardigd voor zover de tekortkoming dit toelaat. 

  • Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

Artikel 9 Annuleren en afmelden 

Regels met betrekking tot ambulante begeleiding: 

Afmelden voor ambulante begeleiding dient minimaal 24 uur van te voren gedaan te worden bij Like a Person. Wanneer u zich voor ambulante begeleiding te laat afmeldt wordt de helft in rekening gebracht. 

Wanneer de ambulant begeleider voor een dichte deur staat bij u of er is geen afmelding geweest, wordt het geheel aantal uren berekend dat de begeleider die dag bij u zou werken. 

 

Artikel 10 Tarieven 

De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over het tarief van activiteiten van Like a Person.  
De tarieven van Like a Person zijn bepalend voor de financiële verplichtingen van de cliënt jegens Like a Person. 

 

Artikel 11 Betaling / niet tijdige betaling 

De cliënt verplicht zich tot het betalen van het volledige tarief voor een overeengekomen activiteit. 

Indien anders is overeengekomen, dient een factuur binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door storting of overmaking op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer. 

Like a Person stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. 

Indien niet tijdig of niet volledig wordt betaald, is de cliënt in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist. Like a Person is tevens bevoegd om per direct en zonder tussenkomst van een rechter de overeenkomst met de cliënt te ontbinden. 

Onverminderd diens overige verplichtingen, is de cliënt zowel buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten als wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De incassokosten en de rente die Like a Person berekend komen overeen met hetgeen in de wet geregeld is. 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van Like a Person is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, waaruit een eventuele aansprakelijkheid zou voortvloeien. Deze aansprakelijkheid omvat de vermogensschade en immateriële schade, evenals de wettelijke aansprakelijkheden voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor zover een en ander aan Like a Person toerekenbaar is. 

De cliënt is wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de cliënt. De cliënt dient WA-verzekerd te zijn. 

Like a Person spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden, dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt. Like a Person aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Like a Person aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Like a Person worden verstrekt. Like a Person is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Like a Person is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

Like a Person aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van cliënt. 

 

Artikel 13 Gedragsnormen 

Like a Person tolereert geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur of geslacht. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers. 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen cliënt en Like a Person is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden 

Like a Person is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.